• post image

    โปรแกรม ประเมินความพึงพอใจ (ThaiQuiz)

    โปรแกรม ประเมินความพึงพอใจ (ThaiQuiz) เป็นการทำเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในองค์กรธุรกิจจริงๆ แล้วเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นที่ได้ทำการประเมินสามารถนำมาพัฒนาองค์กรและบุคลากรได้ แต่เชื่อมั...