เงื่อนไขการให้บริการ

การให้บริการในทุกๆ ที่เผยแพร่อยู่ใน Web Site แห่งนี้ทางผู้จัดทำได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้เพื่อให้ทุกๆ ท่าน มาอ่านและทำความเข้าใจในการให้บริการเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้บริการหรือไม่ดังต่อไปนี้

  • การทำงานทุกการให้บริการที่มีอยู่ในเว็บนี้ท่านต้องชำระค่าบริการก่อน 50% จากที่ได้ตกลงราคากันไว้
  • การทำงานจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการส่งมอบและทดสอบผลงานผ่านแล้ว
  • การชำระเงินท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นค่าบริการได้ ตามกฎหมายกำหนด