• post image

    ประเมินความพึงพอใจ (Thaiquiz Survey)

    ประเมินความพึงพอใจ (thaiquiz) จากลูกค้าเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในองค์กรธุรกิจ จริงๆ แล้วเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นที่ได้ทำการประเมินสามารถนำมาพัฒนาองค์กรและบุคลากรได้ แต่เชื่อมั้ยมีจำน...