รับสอนพิเศษ

รับสอนพิเศษวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรศึกษาอาทิเช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย ต่างๆ ใน สาขาบริหารธุากิจ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับผิดชอบเป็นรายวิชาตามที่สถาบันศึกษานั้นๆ มอบหมายให้เป็นผู้สอนและรับงานสอนเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดขอคิดค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติมหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลย

ตารางสอนปัจจุบัน:


เสาร์, อาทิตย์ :

  • สถาบันรัชต์ภาคย์

วิชาที่สอน :

  • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • การพัฒนาระบบงานบนเว็บ (Web Based Applications Development)
  • การเขียนโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล (Database Programming)
  • เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)

ประวัติส่วนตัวโดยย่อ:

ประวัติการศึษา

  • ปริญญาตรี : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันรัชต์ภาคย์
  • ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประว้ติทำงาน :

หมายเหตุ : ถ้าเป็นสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่คิดค่าที่พักและค่าเดินทาง