คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ( ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ.และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประเทศไทย )

  แผน (ข) ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

 • - หมดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
 • - หมวดวิชาบังคับ 8 วิชา 24 หน่วยกิต
 • - หมวดวิชาเลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต
 • - ฝึกปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
 • - สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

  แผน (ก) ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

 • - หมดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
 • - หมวดวิชาบังคับ 8 วิชา 24 หน่วยกิต
 • - หมวดวิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
 • - ฝึกปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
 • - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  รายละเอียดการเรียนการสอน

 • - เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ )
 • - ระบบการเรียนแบบระบบ Block Course
 • - ระยะเวลาในการเรียน 1 ปีครึ่ง
 • - ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 129,000 บาท
 • - ชำระงวดแรก 19,000 บาท ( ชำระในวันสมัคร)
 • - ผ่อนชำระแบบรายเดือน ( เดือนละ 10,000 บาท )

  เอกสารหลักฐานในการสมัคร

 • - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • - สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • - สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
 • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 2 ชุด ( ถ้ามี )
กรอกข้อมูลสมัครเรียน

( เพื่อรับสิทธิ์ ฟรี!! ค่าสมัคร 1,500 บาท )

-